The Casual Vacancy ออกปกใหม่กรกฎาคมนี้!!!

สำนักพิมพ์ Little, Brown and Co ประกาศข่าวล่าสุด “เตรียมวางแผง The Casual Vacancy หรือชื่อไทย ‘เก้าอี้ว่าง’ ในฉบับปกอ่อน 18 กรกฎาคมนี้ ด้วยภาพปกใหม่”

 

TCVpaperback_zps8ac7e264.jpg

ซึ่งภาพที่เห็นบนปกถ่ายทอดบรรยากาศของเมืองแพกฟอร์ดที่สงบเงียบ

894029_256008844536643_1966983407_o_zpsb