เอกสาร ลายมือ และภาพวาดโดยเจ.เค.โรว์ลิ่ง

Harry Potter and the Philosopher’s Stone ฉบับพิมพ์ครั้งแรกของโลก

ภาพวาดประกอบบทความใน Pottermore

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.