เอกสาร ลายมือ และภาพวาดโดยเจ.เค.โรว์ลิ่ง

Harry Potter and the Philosopher’s Stone ฉบับพิมพ์ครั้งแรกของโลก

ภาพวาดประกอบบทความใน Pottermore