เจ.เค.โรว์ลิ่งได้รับการประทานรางวัล “Freedom of the City of London”

8 พฤษภาคม 2012 เจ.เค.โรว์ลิ่ง ได้รับการประทานรางวัล “เสรีภาพพลเมืองแห่งลอนดอน” (Freedom of the City of London) รางวัลนี้เป็นหนึ่งในพิธีการอันเก่าแก่ที่ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งรางวัล “เสรีภาพพลเมืองแห่งลอนดอน” เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1237

ในสมัยกลาง คำว่า “เสรีชน” (freeman) หมายถึง บุคคลผู้ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้ระบบศักดินา แต่พึงพอใจในเอกสิทธิ์ในการมีรายได้และเป็นเจ้าของที่ดินของตน ชาวเมืองผู้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎบัตรของเมืองอย่างอิสระ – จากนี้ไปให้เรียกว่า “เสรีภาพพลเมือง” (Freedom of the City)

“ฉันรู้สึกภูมิใจเกินกว่าจะพูดออกมาได้ ในการได้รับรางวัล “เสรีภาพพลเมือง” (Freedom of the City) ซึ่งอยู่เหนือผลประโยชน์ทั้งหมด (และไม่กี่คนที่จะตระหนักถึงสิ่งนี้) เหมือนให้สิทธิ์ฉันได้เครื่องดื่มฟรีๆ จากร้านหม้อใหญ่รั่ว และบัตรกำนัลสิบเกลเลียนสำหรับใช้สอยในตรอกไดแอกอน”

ภาพถ่ายดังกล่าวถูกถ่ายขึ้น ณ เคหสถานทางการของลอร์ดเมเยอร์

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.